lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte


Hall of Fame

Veel verenigingen eren leden die zich verdienstelijk maken voor de club met een benoeming. Bij CSV’28 zijn er 3 benoemingen mogelijk namelijk;

Ereleden, leden van verdienste en vrijwilliger van het jaar.

Volgens artikel 3 van het huishoudelijk reglement worden de benoemingen volgens onderstaand reglement bepaald.

Ereleden, leden van verdienste, vrijwilliger van het jaar

1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend.
2. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.
3. Leden van verdienste zijn zij, die wegens meerdere jaren bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
4. Leden van verdiensten die tijdens een algemene ledenvergadering worden benoemd, ontvangen een bedrag dat binnen één jaar, binnen de vereniging moet worden besteed. Het bestuur stelt dit bedrag jaarlijks vast.
5. Leden die in één kalenderjaar zich extra verdienstelijk hebben gemaakt kunnen op voordracht van leden bij najaarsvergadering voorgedragen worden als vrijwilliger van het jaar.
6 Vrijwilliger van het jaar die tijdens een algemene ledenvergadering wordt benoemd ontvangt een cadeaubon.
7. De namen van ereleden, leden van verdiensten en vrijwilliger van het jaar, zijn voor alle leden zichtbaar op een voor alle leden toegankelijke plaats.


Onderstaand de personen die zich in het verleden en of heden hebben ingezet voor CSV’28.

Ereleden:

1934 Johan van der Stouwe
1961 Johannes Hersevoort
1968 Anton Locht – Peter Locht – Rikus Treep – Ype de Vries
1973 Piet Meijerink
1979 Frans van Zwieten ( erevoorzitter )
1994 Gerard Schutte
2002 Hans Schot
2012 Dirk Koens
2015 John Balster

Lid van verdienste:

1968 Henk Bisschop – Jaap Blom
2007 Dirk Koens – Anja Koens
2008 Andre de Gunst – Han Stolte – Ferry Rahantoknam
2009 Chris Smit – Gerrit Lachenal – Henk van Es – Roel Bruintjes
2010 Puck Kreulen
2011 Jolien Elshof-Rook
2015 Maurits Vermeulen
2017 Ria van Zanten

CSV’er van het jaar:

1995 Bram Poppen
1996 Danny van Zanten
1997 Jan Pot
1998 Hans Boersma
1999 Gerrit Reitsma
2000 Willem Broekhaar
2001 John Balster
2002 Ria van Zanten
2003 Hans Smit
2004 Wim Dolleman
2005 Rinus Meijerink
2006 Hans van der Beek
2008 Wybe Smit
2009 Hilly Wissink – Elles Stolte
2010 Jan Bosscher
2011 Amko de Groot *
2012 Cor Kuiper
2013 Andy Frederiks
2014 Marc Rolink, Marcel Veltmaat, Rene Mul en Amko de Groot * ( Organisatie Isaac de Groottoernooi )
2015 Gerrit van 't Hul
2016 Anita Harte
2017 Rudy Esajas
2018 Dionne den Herder